Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Godziszów w liczbach

Geoportal Godziszów

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Godziszów

Godziszów, gmina w województwie lubelskim, powiat janowski.

Powierzchnia gminy Godziszów wynosi 102 km2, zajmuje 1426 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Godziszów zamieszkuje 5 749 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1626 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Godziszów wynosi 57, jest 1375 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Godziszów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Godziszów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Godziszów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Godziszów: 1021426
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Godziszów: 0,071912
Lesistość w % w gminie Godziszów: 19,21422
Ludność na 1 km2 w gminie Godziszów: 571375
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Godziszów: -9,01900
Liczba ludności ogółem w gminie Godziszów: 5 7491626
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Godziszów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Godziszów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Godziszów: 3,98-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Godziszów: 85,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Godziszów: 711719
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Godziszów: 1,42374
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Godziszów: 80,3-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Godziszów: 5790
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Godziszów: 112207
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Godziszów: 574,62294
Przedszkola bez specjalnych w gminie Godziszów: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Godziszów: 260,92379
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Godziszów: 101,8344
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Godziszów: 1,02058
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Godziszów: 1492100
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Godziszów: 3 560-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Godziszów: 3 615-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Godziszów: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Godziszów: 42,32347
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Godziszów: 0,02348
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Godziszów: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Godziszów: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Godziszów: 42,32037
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Godziszów: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla gminy Godziszów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Godziszów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Godziszów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.